Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens die via de website www.biagroup.com worden verzameld

(Bijgewerkt op 11 mei 2021)

 

Dit document is geschreven in verschillende talen om het begrip ervan te vergemakkelijken. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, heeft de Franse versie voorrang.

 

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna “beleid” genoemd) beschrijft hoe BIA Group NV. met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Rameistraat 123 (hierna “wij” of “BIA”), kan persoonsgegevens van elke persoon die wij verzamelen via de website www.biagroup.com (hierna de “website”), gebruiken, verwerken, opslaan en openbaar maken.

 

Wij treden op als gegevenscontroleur en zijn als zodanig verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Dit beleid is een aanvulling op ander privacybeleid van BIA dat van toepassing kan zijn en is niet bedoeld om dat te vervangen, te wijzigen of terzijde te schuiven.

Deze website is niet bedoeld voor minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) en wij verzamelen niet opzettelijk gegevens van minderjarigen.

 

     I.          Neem contact op met

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via E-mail : privacy@biagroup.com

Postadres: Rameistraat 123, 3090 Overijse (België)

 

  II.          Verzamelde persoonsgegevens en voor de verzameling ervan gebruikte middelen

Elke navigatie op het internet laat waarschijnlijk sporen na. U kunt echter op de website surfen zonder uw identiteit bekend te maken. De informatie die wij routinematig verzamelen wanneer u de website bezoekt, wordt hieronder beschreven.

Wanneer u de website bezoekt, is uw internetbrowser technisch geconfigureerd om automatisch de volgende gegevens (“loggegevens”) naar onze webserver door te sturen. Wij slaan deze gegevens vervolgens op in de vorm van logbestanden:

 

 • Datum van toegang
 • Toegangstijd
 • Referentie website URL
 • Uitgepakt bestand
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Browsertype en -versie
 • Besturingssysteem
 • IP-adres
 • Domeinnaam van uw internetprovider

 

Cookies

Wij gebruiken cookies en trackingpixels om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de website, zodat wij de website kunnen afstemmen op de behoeften van de gebruikers. Het verzamelen van deze gebruiksgegevens en het aanmaken van een gebruiksprofiel gebeurt anoniem aan de hand van een cookie-ID. Wij creëren en bewaren deze gebruiksprofielen alleen in geanonimiseerde vorm en koppelen ze niet aan uw naam of andere informatie die uw identiteit zou kunnen onthullen, zoals uw e-mailadres.

Met de informatie in de cookies kunnen wij de navigatie vereenvoudigen en zorgen voor een correcte weergave van de website.

De website heeft een eigen cookieverklaring die u kunt inzien om precies te zien hoe de website cookies gebruikt.

 

Cookiebeleid van de website BIA Group www.biagroup.com

De aldus verzamelde gegevens worden hierna de “persoonsgegevens” genoemd.

 

III.          Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

Doeleinden van de verwerking

Wij gebruiken, verwerken, slaan op en maken uw persoonsgegevens bekend voor technische doeleinden om u te voorzien van de door u gevraagde inhoud, en het verzamelen ervan is een onvermijdelijk aspect van het gebruik van de website. De gegevens worden geanalyseerd om de website en de onderliggende functionaliteit te onderhouden, te beheren en te verbeteren.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens ook verwerken voor andere legitieme zakelijke doeleinden, zoals het produceren van statistieken, het analyseren van de effectiviteit van onze marketingcampagnes en het aantal bezoekers van de website.

 

IV.          Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie aan derden

BIA kan, wanneer dat nodig is om uw persoonsgegevens te verwerken of wanneer de wet dat voorschrijft, uw persoonsgegevens delen met een andere onderneming van de BIA Group, met inbegrip van een onderneming die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EER) gevestigd is. 

 

Wanneer dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan BIA uw persoonsgegevens ook delen met derde bedrijven en leveranciers, waaronder bedrijven en leveranciers die buiten de EU/EER gevestigd zijn.

 

Wij werken met verschillende dienstverleners om de website aan u te kunnen leveren. BIA zal ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn gemarkeerd met een teken dat aangeeft dat de gebruiker de website verlaat. Wij hebben geen invloed op de vraag of de exploitanten van deze websites de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven. De activering van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden u echter aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van de website in kwestie te raadplegen.

 

 V.          Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of verkregen, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die dit nodig hebben in het kader van onze activiteiten.

 

Wij beschikken over procedures om een mogelijke inbreuk op uw persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de relevante beschermingsautoriteiten in geval van een inbreuk op de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten informeren.

 

VI.          Hoe lang we uw Persoonsgegevens bewaren

BIA bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze werden verzameld.

 

VII.          Uw rechten

Als eigenaar van de persoonsgegevens, heeft u de volgende rechten:

 

 • te allen tijde toegang te vragen tot uw Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en nagaan of wij die gegevens rechtmatig verwerken.

 

 • Verzoek om wijziging of bijwerking van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens die wij over u bewaren, wijzigen, hoewel wij de juistheid van de nieuwe door u verstrekte gegevens mogelijk moeten controleren.

 

 • Verzoek tot verwijdering/verwijdering van uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer wij geen geldige reden hebben om ze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking, in het geval dat wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of in het geval dat wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Wij wijzen u erop dat wij om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot wissing kunnen voldoen; wij zullen u daarvan in kennis stellen, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek.

 

 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en de bijzonderheid van uw situatie u toestaat bezwaar te maken tegen verwerking op deze grond, aangezien dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij legitieme en dwingende redenen hebben om uw gegevens te verwerken die ertoe kunnen leiden dat uw rechten en vrijheden worden beperkt.

 

 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen: (a) indien u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) indien ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist; (c) indien u wilt dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben wij ze niet langer nodig, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (d) indien u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van de gegevens, maar wij moeten nagaan of wij legitieme gronden hebben om de gegevens te verwerken.

 

 • Gegevensportabiliteit/Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u helpen bij de overdracht aan de derde partij door ofwel uw persoonsgegevens aan u over te dragen, ofwel u een kopie in een machineleesbaar formaat te bezorgen. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming voor gebruik hebt gegeven.

 

 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde diensten niet meer leveren. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u uw toestemming intrekt.

 

U kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: privacy@biagroup.com

 

Aanvullende informatie, antwoordtijden en vergoedingen

Wij kunnen aanvullende informatie van u nodig hebben om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen of indien u een informeel verzoek indient). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan iemand anders dan de persoon die het recht heeft ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om aanvullende informatie over uw verzoek te vragen, zodat wij uw gegevens beter kunnen identificeren en sneller kunnen reageren.

 

Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Het kan langer dan een maand duren om te antwoorden als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken hebt. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en houden.

U hoeft geen vergoeding te betalen om uw rechten uit te oefenen. Wij kunnen u echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze laatste gevallen kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

 

VIII.          Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

BIA verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrondslag van gerechtvaardigd belang, of, indien van toepassing, toestemming. De rechtmatige belangen van BIA omvatten het beheer van de website in overeenstemming met eerlijke handelspraktijken en het behoud van de beschikbaarheid en functionaliteit van de website, het beheer van haar klantenbestand, het toezicht op haar marketingcampagnes en het beheer van haar merkimago.

 

IX.          Vorderingen

U hebt het recht om te allen tijde bij een nationale toezichthoudende autoriteit een klacht over gegevensbescherming in te dienen. Voordat u contact opneemt met de toezichthoudende autoriteit, zijn wij graag bereid uw eventuele zorgen te bespreken. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: privacy@biagroup.com.

 

  X.          Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen. Indien wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij deze ter informatie op onze website bekendmaken en u gedurende 30 dagen op de homepage op de hoogte brengen van de wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 11 mai 2021.