DUURZAME ONTWIKKELING IN HET HART VAN ONZE ACTIVITEITEN

Dag in dag uit plaatst de BIA Groep de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling centraal in haar langetermijnvisie en -strategie. Het beleid voor duurzame ontwikkeling vormt de hoeksteen van deze duurzaamheidsaanpak en definieert de ambities op korte en middellange termijn op milieu- en sociaal gebied. 

Gelinkt met de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die werden aangenomen door de Verenigde Naties, is onze toewijding gestructureerd rond vier pijlers die rechtstreeks verband houden met onze bedrijven en activiteiten, en waar we een snelle en meetbare impact kunnen hebben.

Milieubescherming. BIA streeft ernaar:

 • de uitstoot van broeikasgassen te verminderen;
 • verantwoord te handelen om elke vorm van afval te beperken;
 • het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen;
 • de energie-efficiëntie van zijn infrastructuur en machines te verhogen;
 • de biodiversiteit en omliggende ecosystemen te beschermen.

Welzijn van onze medewerkers via een inclusieve en duurzame werkomgeving. BIA verbindt zich ertoe:

 • de Gedragscode van BIA na te leven en de ethiek van ons bedrijf en onze activiteiten in alle landen te eerbiedigen;
 • alles in het werk te stellen om een beleid van nul ongevallen en beroepsziekten te realiseren;
 • te zorgen voor een goede, diverse, gezonde en veilige werkomgeving waarin elke medewerker zich gerespecteerd voelt;
 • de vaardigheden van zijn medewerkers te ontwikkelen door permanente opleiding en groeimogelijkheden binnen het bedrijf te bieden;
 • de waarden te bevorderen die we onszelf op het gebied van arbeid en mensenrechten in onze hele waardeketen stellen.

Ondersteuning van lokale gemeenschappen. BIA verbindt zich ertoe:

 • projecten op het gebied van sociale economie en solidariteit gericht op lokale gemeenschappen te ondersteunen en eraan deel te nemen;
 • dochterondernemingen in het buitenland op te richten die duurzame werkgelegenheid, vaardigheden en welvaart bieden aan lokale gemeenschappen;
 • via dialoog een kwaliteitsrelatie met onze omringende gemeenschappen te integreren en te ontwikkelen.

Technologische innovatie. BIA streeft ernaar:

 • onze klanten de technologische innovaties ter beschikking te stellen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling;
 • de levensduur van machines te verhogen en hun verbruik en broeikasgasemissies te verminderen dankzij onze Smartfleetservice;
 • het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen door apparatuur te verhuren en machines te gebruiken die gemakkelijk kunnen worden gerepareerd, hergebruikt en gerecycled;
 • een ambassadeur te zijn voor onze leveranciers. BIA zet zich in om hun technologische evolutie voort te zetten en te versnellen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling

BIA Group is er absoluut van overtuigd dat bedrijven, naast overheden, een cruciale rol moeten spelen bij het bereiken van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.


De Agenda 2030 roept bedrijven uitdrukkelijk op om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen via hun strategieën in de breedste zin van het woord en via hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. De investeringen, de ontwikkeling van producten en diensten of de implementatie van goede praktijken zijn allemaal duurzaamheidshefbomen voor bedrijven. De inzet en deelname van alle bedrijven aan de grote uitdaging van duurzame ontwikkeling is essentieel. Zonder hen zou de stabiliteit van de markten twijfelachtig kunnen zijn omdat een bedrijf zich alleen succesvol kan ontwikkelen in een omgeving die blijft bestaan.

BIA heeft ervoor gekozen om actief deel te nemen en bij te dragen aan deze dynamische aanpak. Enerzijds door zelfbeoordeling in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en anderzijds door het formaliseren en implementeren van een duurzaamheidsbeleid en -strategie.

ONS EERSTE VERSLAG OVER DUURZAME ONTWIKKELING

In 2022 en 2023 heeft BIA een belangrijke materialiteitsanalyse uitgevoerd om de duurzaamheidskwesties te bepalen die het meest direct verband houden met onze activiteiten en waarop we een snelle en meetbare impact kunnen hebben.

Deze beoordelingstool toont het relatieve belang van duurzaamheidskwesties voor elk van onze stakeholders. De resultaten vormen de leidraad voor ons strategisch denken en helpen ons risico's te beheren, zodat onze stakeholders kunnen zien dat hun mening belangrijk is. 

De resultaten van de beoordeling worden gepresenteerd in ons Duurzaamheidsverslag 2022, waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe we omgaan met deze duurzaamheidsthema's en de bijbehorende effecten.

Dit is een eerste stap, en we zijn niet van plan om hier te stoppen: deze inspanningen zijn essentieel voor onze toekomst en we willen nog veel meer acties ondernemen waardoor ons bedrijf een duurzamer bedrijfsmodel voor iedereen kan aannemen, hetzij door middel van innovaties, inspanningen om onze impact te verminderen of door onze steun aan gemeenschappen en belanghebbenden.

Tot slot hangt ons collectieve succes bij het overwinnen van de grote uitdagingen die voor ons liggen af van een sterke inzet, actieve samenwerking en het vermogen om samen te innoveren. We vragen nederig om de steun en samenwerking van onze medewerkers, leveranciers, klanten en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Samen kunnen we een duurzame wereld creëren voor toekomstige generaties, waar verantwoorde praktijken en bewuste besluitvorming positieve verandering stimuleren.

De publicatie van het Duurzaamheidsverslag van de BIA Group betekent een cruciaal moment in onze reis en weerspiegelt onze onwrikbare toewijding aan duurzaamheid. Door hand in hand te werken, kunnen we een mooiere en duurzamere toekomst voor iedereen creëren.